Tupoksi


 • Bidang Keolahragaan merupakan unit kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai unsur lini dalam pelaksanaan pembudayaan olahraga, peningkatan            prestasi olahraga, dan pengembangan infrastruktur serta kemitraan olahraga yang dipimpin oleh Kepala Bidang           yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab          kepada Kepala Dinas.
 • Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembudayaan, peningkatan dan pengembangan olahraga.
 • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang  Keolahragaan  menyelenggarakan              fungsi :
 1. Perumusan kebijakan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga,               infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 2. Pengoordinasian, sinkronisasi Olahraga dan olahraga  prestasi serta standardisasi dan infrastruktur             olahraga;
 3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga            dan olahraga prestasi serta standardisasi dan         infrastruktur olahraga;
 4. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan              prestasi olahraga, dan infrastruktur kemitraan           olahraga;
 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan            olahraga prestasi serta standardisasi dan              infrastruktur olahraga;
 7. Pelaksanaan administrasi bidang keolahragaan;
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungisnya; dan
 9. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang keolahragaan.

Seksi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga